ࡱ> RTQ>bjbj3Nyyd%%%%Lq$%V*V$)))))))$R-0j)-((()*ZZZ(")Z()ZZ9'(-eӭAJ')&*0V*'n0Zn0((n0(((Z((((())Z(((V*((((n0(((((((((+ :Imi:& .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nazwisko:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Nr referencyjny ogBoszenia o prac:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Konkurs na stanowisko:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji Na podstawie art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osb fizycznych wzwizku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie oochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str. 1) dalej RODO informuj, |e: Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes lub Dyrektor Sdu Okrgowego w Elblgu, odpowiednio do zakresu realizowanych zadaD, ul. Plac Konstytucji 1, 82-300 Elblg. We wszystkich sprawach dotyczcych przetwarzania danych osobowych kontaktowa si mo|na z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie pod adresem ul. Plac Konstytucji 1, 82-300 Elblg, za po[rednictwem poczty e-mail: HYPERLINK "mailto:andrzej.sobczynski@elblag.so.gov.pl" andrzej.sobczynski@elblag.so.gov.pl lub pod numerem telefonu: (55) 611 24 64. PaDstwa dane osobowe przetwarzane bd w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakoDczeniu, za zgod kandydata, dane mog zosta wykorzystane do sporzdzenia listy rezerwowej kandydatw. Podstaw prawn przetwarzania tych danych osobowych, ktrych podanie wynika z przepisw prawa jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji jest niezbdne do wypeBnienia obowizku prawnego ci|cego na administratorze. Przetwarzanie danych podanych przez kandydata dobrowolnie, a wykraczajcych poza zakres wymagany przepisami prawa, a tak|e przetwarzanie na potrzeby prowadzenia listy rezerwowej kandydatw odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osb, ktrych dane dotycz. Dokumentacja kandydatw, ktrzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na li[cie rezerwowej przetwarzana jest do czasu ogBoszenia kolejnego konkursu, nie dBu|ej ni| rok. Dokumentacja pozostaBych kandydatw przetwarzana jest do dnia zakoDczenia procesu rekrutacyjnego. Nastpnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcj kancelaryjn obowizujc u administratora oraz ustaw o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Administrator nie zamierza ujawnia danych osobowych |adnym odbiorcom, o ktrych mowa w art. 4 pkt. 9 RODO. W zwizku z przetwarzaniem PaDstwa danych osobowych maj PaDstwo prawo do zBo|enia wniosku o: dostp do danych, sprostowanie (poprawienia) danych, ktre s nieprawidBowe lub niekompletne, usunicie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania w przypadku wtpliwo[ \ P R T V l ~ ǴudSA2ASA2h -CJKH$OJQJ\aJ#hr=hW1 CJKH$OJQJ\aJ hr=hW1 CJKH$OJQJaJ hr=h)(CJKH$OJQJaJ*hr=hpu5CJOJQJ\aJnH tH $hW1 5CJOJQJ\aJnH tH *hr=h)(5CJOJQJ\aJnH tH $hpu5CJOJQJ\aJnH tH $hI]5CJOJQJ\aJnH tH !hI]CJOJQJ\aJnH tH 'hI]hI]CJOJQJ\aJnH tH ^D R T @ B 8f|$d1$^a$gdpu$ & Fd1$a$gdpu$$$d1$7$8$@&H$a$gdpu$$$d1$7$8$@&H$a$gdpu$$d1$7$8$@&H$gdpu . 0 . l > @ B N̺̺̙ygR=R)hYhI]0JB*CJOJQJaJph)hYh0JB*CJOJQJaJph#hr=hCJKH$OJQJ\aJh)(CJKH$OJQJ\aJ hr=hW1 CJKH$OJQJaJ#hr=h_ CJKH$OJQJ\aJhr=CJKH$OJQJ\aJ#hr=hW1 CJKH$OJQJ\aJh -CJKH$OJQJ\aJ#hr=hCJKH$OJQJ\aJ#hr=h)(CJKH$OJQJ\aJDXdfvx024jֹ|m^L7)hYhI]0JB*CJOJQJaJph#hYh"CJOJQJ]^JaJhYh"CJOJQJaJhYhCJOJQJaJ+hH0JB*CJOJQJaJmH phsH #jh%0JCJOJQJUaJ hYh}B0JCJOJQJaJh%jh%U)hYh}B0JB*CJOJQJaJph)hYh0JB*CJOJQJaJph'hYh"0JCJOJQJ]^JaJ68dfz|TVxznp*<*~**,,,,.DzDzDz~ooW/hYh"0J5B*CJOJQJ\aJphhYhYCJOJQJaJU#hpu0JB*CJOJQJaJphhYh"CJOJQJaJ hYh"0JCJOJQJaJ)hYh"0JB*CJOJQJaJph hYh"CJOJQJ^JaJ)hYhI]0JB*CJOJQJaJph$hYh"0JCJOJQJ^JaJVzp*,./.12 2"2$2$d1$7$8$H$^a$gd#X$d1$^a$gd"$ 'd^a$gdY$ 'd^a$gdpu$ & F 'da$gdpu$ & Fda$gdpuci co do prawidBowo[ci danych lub zasadno[ci ich przetwarzania. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa si na podstawie zgody osoby, ktrej dane dotycz, maj PaDstwo prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie, bez wpBywu na zgodno[ z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem. Maj PaDstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie PaDstwa danych narusza przepisy prawa. Dane nie bd przekazywane do paDstwa trzeciego lub organizacji midzynarodowej z wyBczeniem sytuacji wynikajcych z przepisw prawa. Podanie przez PaDstwa danych osobowych w zakresie wynikajcym z przepisw prawa, w szczeglno[ci z art. 221 1 Kodeksu pracy lub informacji o karalno[ci, jest niezbdne, aby uczestniczy w postpowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez PaDstwa innych danych jest dobrowolne. Administrator nie bdzie podejmowa decyzji w sposb zautomatyzowany, w tym profilowa przetwarzanych danych osobowych. PrzyjBem/am do wiadomo[ci: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (data, podpis) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji O[wiadczam, i| zapoznaBam/em si z powy|szymi informacjami (klauzula informacyjna). Jednocze[nie, w oparciu o art. 6 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) wyra|am dobrowolnie zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczajcych poza zakres danych okre[lony w ogBoszeniu o konkursie przez Prezesa lub Dyrektora Sdu Okrgowego w Elblgu, w celu realizacji procesu rekrutacji. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (data, podpis) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszBych procesach rekrutacji Zgodnie z art. 6 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) wyra|am dobrowolnie zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym danych wykraczajcych poza zakres danych okre[lonych w ogBoszeniu o konkursie przez Prezesa lub Dyrektora Sdu Okrgowego w Elblgu w celu przyszBych procesw rekrutacyjnych, tj. nie dBu|ej ni| przez okres 12 miesicy. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (data, podpis) ...//r////&0f0,1.122 2"2$2&2^2`2ǣkR;-h_ h,56OJPJQJ]^JnH tH 1hhW1 56CJOJPJQJ]^JnH tH +h56CJOJPJQJ]^JnH tH !h#XOJPJQJ]^JnH tH h"h"CJOJQJ^JaJhYhY0JCJaJ,hYhY0JB*CJH*OJQJaJph hYhYCJOJQJ^JaJ#hpu0JB*CJOJQJaJph)hYhY0JB*CJOJQJaJph$2&2^2`222222,3.38ww $1$a$gdpu$$$1$7$8$@&H$a$gdpu d1$7$8$H$$$$1$7$8$@&H$a$gdpu$\1$^\`a$gdD$ 1$^ `a$gdD$1$7$8$H$^a$gdDm$$1$7$8$H$^a$gd,m$ `22222222,3.33иp]G/'h_ hpuOJPJQJ]^JnH tH /h_ hpuCJOJPJQJ]^JaJnH tH *h_ hpu5CJOJQJ\aJnH tH $hpu5CJOJQJ\aJnH tH .h7_hW1 6CJOJPJQJ]^JnH tH .h7_h6CJOJPJQJ]^JnH tH .h7_h,6CJOJPJQJ]^JnH tH .h7_h7_6CJOJPJQJ]^JnH tH .hhW1 6CJOJPJQJ]^JnH tH .hh6CJOJPJQJ]^JnH tH 333 44B6D6v6x666J7f7h7~7777ɵv``M9M'h7_hpu5OJPJQJaJnH tH $h_ hpuOJPJQJaJnH tH *h7_hpu5OJPJQJ]^JnH tH $hpu5OJPJQJ]^JnH tH *h_ hpu5OJPJQJ]^JnH tH *h_ hpu6OJPJQJ]^JnH tH 'h_ hpuOJPJQJ]^JnH tH h_ hpuOJPJQJnH tH 'h_ hpuOJPJQJ]^JnH tH !hpuOJPJQJ]^JnH tH 7888888888@999990:;V<*=>ůůxi\R\D\9hpu5OJQJaJh_ hpu5OJQJaJhpuOJQJaJh_ hpuOJQJaJh_ hpuCJOJQJaJ"h7_hpu5>*CJOJQJaJh_ hpu5CJOJQJaJhpu5OJQJh_ hpu5OJQJ*h_ hpu6OJPJQJ]^JnH tH $hpu6OJPJQJ]^JnH tH *h7_hpu5OJPJQJ]^JnH tH !hpu5OJPJQJaJnH tH 8888888888899>>>>>>>>$$$1$7$8$@&H$a$gdpu $1$a$gdpu$a$gdpu$a$gdpugdpu$\1$^\`a$gdpu$ 1$^ `a$gdpu>>>>>>>>>پzg$hpu5CJOJQJ\aJnH tH 4h_ hpu0J56OJPJQJ\]^JnH tH $hpu6OJPJQJ]^JnH tH *h_ hpu6OJPJQJ]^JnH tH 5h_ hpu56CJOJPJQJ]^JaJnH tH /hpu56CJOJPJQJ]^JaJnH tH h7_hpu5OJQJaJ10:p7_. A!"#7$7% <j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtH\`\ W1 Normalny1$7$8$H$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHf@f ! NagBwek 1$$@&'5B*CJOJ PJQJ \^JaJph6_JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy ^o^ !NagBwek 1 Znak'5B*CJOJ PJQJ \^JaJph6_66 W1 0Style3dF`a$66 W1 0Style5dF`a$Jo!J W1 0 Font Style115CJOJQJ\^JaJDo1D W1 0 Font Style12CJOJQJ^JaJT@BT s Akapit z list1$7$8$H$^m$OJQJ8U`Q8 s0 HiperBcze >*B*phFoaF 0 Tekst tre[ci_CJOJ QJ ^J aJ^Or^ 0 Tekst tre[ciZ7$8$H$CJOJ PJQJ ^J aJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl dN .`237>> "#$&$28>!%;tdXL# @0( B S ? bookmark6 bookmark7 bookmark8 bookmark9+ < f+ < f`ifcfL%"R,Ida3"MT~.a4:Au"@zoJ0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph-0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph-0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph-0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph-0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph-0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph-0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph-0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph-0567:>*@B*CJEHOJQJRHdph- 8^8`OJQJo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJ QJ o(^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. 8^8`OJQJo(-^`OJQJ^Jo(o ^ `OJ QJ o( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o(Au~.a4L%zda3ȮȮ2sr=,8F;%J _ +jB}9W1 !")(T8}B D}F]L6QLQI]K7afFetopu<}HD -Q HhJ;W7_H/)Y%d#Xk?df@( d *Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial9GaramondATimes-Italic?= .Cx Courier New7..{$ CalibriY TrebuchetMS-ItalicArialABook Antiqua7$BCambria;WingdingsA$BCambria Math"q+g+g[r'V 'V 'a70ZZOHP $P6Q2! xx Patrycja KurzawaDamian KrasiDski(    Oh+'0Hx  (08@Patrycja Kurzawa Normal.dotmDamian Krasiski2Microsoft Office Word@@ty@$ԷA@$ԷAV՜.+,D՜.+,4 hp  Microsoft' Z Tytu 8@ _PID_HLINKSA4N+mailto:andrzej.sobczynski@elblag.so.gov.pl !"#$%&')*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHJKLMNOPSRoot Entry F@fӭAU1Table(0WordDocument3NSummaryInformation(ADocumentSummaryInformation8ICompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q