Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 83
Zdjęć: 16
baner 46
baner 47
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17
baner 18
baner 19
baner 20
baner 21
baner 22
Ogłoszenie o naborze - stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1.

 
Kandydaci winni posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
Osoby zgłaszające się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania ww. stanowiska,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata),
5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu, zawieszenia, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.


Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku” prosimy kierować do 27 września 2018 roku na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Zdrowia, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn.


Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając na adres: zdrowie@warmia.mazury.pl

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ciągu 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Ogłoszenie dostępne jest także na stronie podmiotowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem:

https://bip.warmia.mazury.pl/nabor/335/ogloszenie-id-335-samodzielny-publiczny-specjalistyczny-psychiatryczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-we-fromborku-dyrektor-etatow-1-etat.html

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje